روزگرد ساسان ابری | منفی یک ۱۹ مهر  —  ۱۰ آبان، ۱۳۹۸