کارخانه ۰۲ نمایشگاه گروهی | منفی یک ۱۴ تیر  —  ۲ مرداد، ۱۳۹۸

آرت‌فر تیر ۱۳۹۸ نمایشگاه گروهی آرت‌فر ۴ تیر  —  ۷ تیر، ۱۳۹۸